Bilgileriniz alınıyor, lütfen bekleyin...
X
0
0
0
0
Hızlı Ara
ARA
Mevzuat Türü : Sözleşme ve Protokoller
Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Kurum Alt Birimi : Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Yayın Tarihi : 21.06.2012 00:00
Resmi Gazete Sayısı : 0
Resmi Gazete Tarihi : 25.07.2013
Kanun & Mevzuat No : 2012
Başlık : 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi
Görüntülenme Sayısı : 0
Mevzuatı Favorilerime Ekle
+
1. TARAFLAR
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Sosyal  Güvenlik  Kurumu  ile  .................................................................................................. ticari unvanlı  gerçek/tüzel kişiye ait olan ve işletme adı …………………………………………… olan özel sağlık hizmeti sunucusudur.

+
2. AMAÇ
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Bu  sözleşmenin  amacı;  Kurum  tarafından  sağlık  yardımları  karşılanan  hastaya  kaliteli, erişilebilir ve tıp  biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanmasıdır.

+
3. KONU
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Bu sözleşmenin konusu; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan kişilere,  sağlık                hizmeti sunucusunun                   ruhsatında    bulunan    tüm   branşlarda    veya   ruhsatında bulunanlardan  (EK-2)’de yer  alan  branşlarda  vermeyi  kabul ve taahhüt ettiği  hizmetlerle  sınırlı olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

+
4. TANIMLAR
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Bu sözleşmede geçen;

Kanun:  31/05/2006  tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası

Kanununu,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Mevzuat : Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları,

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS) : SUT’ta belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,

Ruhsat:  SHS’nin  tabi  olduğu  mevzuat  doğrultusunda  faaliyetlerini  yürütebileceğine  izin verilen  ve ilgili  Makamca  düzenlenmiş  olan ruhsat, faaliyet  izin  belgesi, uygunluk  belgesi gibi belgeleri,

MEDULA:  Sunulan  sağlık  hizmetlerine  ilişkin  bilgiler  ile  karşılığı  ödeme  işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için kullanılan Kurum bilgi işlem sistemini,

Hasta:  Sağlık  yardımları  Kurum  tarafından  karşılanan  ve  SHS’ye  sağlık  hizmeti  almak amacıyla başvuran kişileri,

Fatura dönemi: SHS tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

Personel çalışma belgesi: SHS’nin tabi olduğu mevzuat gereği sağlık personelinin SHS’de çalışabileceğini gösterir belgeyi,

ifade eder.

+
5. SÖZLEŞMEYE GÖRE SAĞLIK HİZMETİNİ ALACAK KİŞİLER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Bu  sözleşmeye  göre,  varsa  Kurumca  belirlenen  sevk  usullerine  uygun  olarak  SHS’ye başvuran tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerdir.

+
6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap
+
6.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

6.1.1. Kurum, sunulan sağlık hizmetleri karşılığında, SHS’lere ilgili mevzuat ile sözleşmede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.

6.1.2. Kurum, ödeme politikalarında tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir.

6.1.3. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunacaktır.

6.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

+
6.2. SHS’nin Hak ve Yükümlülükleri
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

6.2.1. SHS, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

6.2.2. SHS, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapmayacaktır.

6.2.3. SHS, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi işlem  altyapısını, hastaları bilgilendirmeye yönelik Kurumca hazırlanacak yazılımları çalıştırmak üzere  bünyesinde  gerekli   donanım  altyapısını,  hastaların  kimlik  tespitlerine  ilişkin  Kurumca oluşturulacak sisteme uygun gerekli altyapıyı  yine Kurumca belirlenecek sürede, kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

6.2.4. SHS, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal yükümlülüklere

uyacaktır.

6.2.5.  SHS,   MEDULA’ya   kaydettiği   her   türlü   bilginin   doğruluğunu   ve   mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

6.2.6. SHS’ler hizmet verdikleri hastalara ilişkin fatura eki belgeleri en az 5 (beş) yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

+
7. İDARİ HÜKÜMLER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap
+
7.1. Müracaat ve Kimlik Tespiti İşlemleri
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

7.1.1. SHS, doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvuran hastayı SUT’ta yer alan müracaata ve kimlik tespiti  işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile, Kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya  kabul edilmeme gerekçesi SHS yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı olarak  Kuruma müracaatı halinde SHS’ce belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır.

7.1.2. Hastanın kendi isteği veya randevuya geç gelmesi gibi nedenlerle daha ileri bir tarihte randevu verilmesi veya işlem yapılması halleri hariç olmak üzere, SHS, müracaatlarını kabul ederek muayenesini yaptıkları hastaların  gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibariyle yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 15 (onbeş) günü, tedavi işlemleri için ise 30 (otuz) günü geçmemesini kabul eder.

+
7.2. Hastaya Yapılacak İstisnai Ödeme
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

SHS,   mevzuat hükümleri çerçevesinde  hastaya  temin  ettirilen  tıbbi malzeme  ile yol  ve gündeliklerle  ilgili olarak düzenlenmesi gereken belgelerin mevzuata uygun olmaması ya da eksik tanzim  edilmesi  halinde  bu  eksiklikler  hastanın  kendisi  tarafından  tamamlatılabileceği  gibi  söz konusu eksiklik Kurumca da tamamlatılabilir. Kurum bu amaçla SHS’ye yazılı olarak tebligat yapar. SHS tebliğ tarihini izleyen 10 (on) iş günü içinde gerekli düzenlemeleri yaparak Kuruma göndermek zorundadır.  Belirtilen  süre  içerisinde  eksikliklerin  giderilmemesi  ya  da  Kuruma  bildirilmemesi halinde ilgili kişiye gerekli ödemeler Kurumca yapılarak, SHS’nin alacağından mahsup edilir.

+
7.3. İlave Ücret Uyarısı
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

SHS, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir EK-

4’e uygun olarak oluşturulacak bir levhayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere  asmak zorundadır. SHS’nin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde, ilave ücret alınmadığını 50*50 cm’den küçük olmamak kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurması zorunludur.

+
7.4. Belgelerin Saklanması, Kuruma İletilmesi
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

SHS, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgilerini bu konudaki mevzuat hükümlerine  uygun  ve  istenildiğinde  kontrol  edilebilecek  şekilde  kendi  otomasyon  sistemlerine kaydetmek,  kaydedilen  bilgilerle  dayanağı  belgeleri  ilgili  mevzuat  hükümlerince  saklamak  ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

+
7.5. Reklam, Kampanya ve Yönlendirme Yasağı
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

7.5.1. SHS’lerce, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama  kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kimselerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte  kampanya  ya  da taramanın  devam ettiği  her ayı  takip eden ayın  15’ine  kadar Kuruma bildirilir.

7.5.2. SHS’ler ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapamaz. Tespit  edilen  bu  durumlar  ilgili  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  bildirilerek,  gelen  cevabi  yazı uyarınca sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

7.5.3.  SHS’ler  ilgili  mevzuata  aykırı  yersiz  talep  oluşturacak  kampanya  ya  da  tarama yapamaz.

7.5.4.  SHS’ler  simsar  ve  benzeri  yönlendirici  personel  bulunduramaz  ve  yönlendirmede bulunamaz. Hasta  yönlendirmesine yönelik olarak diğer SHS’ler veya üçüncü şahıslarla işbirliği yapamaz.

+
7.6. Denetim
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

7.6.1. Kurum, SHS’den her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların asıllarını isteme,  inceleme,  kopyalarını  alma,  Kurumun  denetimle  görevli personeli ise, SHS yetkilisinin, çalışanlarının ya da  hastaların bilgilerine başvurma ve bu bilgileri, inceleme ve denetim yetkisine sahiptir.  Kurum  bu  yetkisini,  uygun   gördüğü  zamanda  ve  yerde  görevlendireceği  personel aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi  veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanır.

7.6.2. SHS’nin ruhsatına ilişkin uygun olmayan bir durumun Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca  tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

7.6.3. SHS yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile hazırlanması istenilen  tablo  ve  raporları   denetim  süresi  içerisinde  denetim  ekibine  göstermek,  vermek  ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

7.6.4. SHS yetkilileri, denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak  ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadır.

7.6.5. Denetim esnasında SHS’lerde görev yapan yetkililer ve çalışanlar denetleme ekibinin görevine engel olamazlar.

+
7.7. SHS’ye İlişkin Değişiklikler
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

7.7.1. SHS unvan, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesine, diğer şirket türlerinde ise  ortaklara  ilişkin  değişiklikleri,  değişikliğin  Türkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesi’nde  ilan  edildiği

tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Aksi  takdirde  söz  konusu  bildirimlerin  yapılmadığının  tespit  edildiği  tarihten  ilgili  belgelerin Kuruma iletilmesine kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir.

7.7.2. SHS, adres değişikliğini değişiklikten 1 (bir) gün önce, faaliyet alanına ilişkin ruhsat ve   bünyesinde   bulundurduğu   ruhsata   işlenmesi   gereken   cihazlara   ilişkin   değişiklikleri   ise değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

7.7.3.  Sözleşmenin  imzalanmasından  sonra  SHS’nin  ruhsatına  sözleşmeye  konu  yeni  bir branş eklenmesi “ve/veya çıkarılması” (Zeyilname-2-21.06.2013) halinde, bu durum 10 (on) iş günü içinde Kuruma bildirilir.

+
7.8. Hizmet Alımı
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

7.8.1. SHS, SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu hizmetleri temin edeceği SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuarın ruhsat örneği  ile  alınacak  hizmetleri  gösterir  hizmet  alım  sözleşmesini  sözleşmenin  yapıldığı  tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma  iletmek zorundadır. Hizmet alınan SHS’nin Kurumla sözleşmesi yok ise hizmet alım sözleşmesinin Kurum kayıtlarına  intikal ettiği tarihten itibaren, 10 (on) iş günü içerisinde Kurumca hizmet alımı yapacak SHS’ye bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden itibaren hizmet alımı başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS’nin hizmet  alımı  yapılan  branşta  Kurumla  sözleşmesi  varsa,  Kurumca  uygunluk  bildirimine  gerek olmaksızın,  hizmet   alımı  sözleşmesinin  Kurum  kayıtlarına  intikal  ettiği  tarihten  itibaren  bu hizmetleri alabilir. Kuruma iletilmeyen  ve Kurumca uygunluğu bildirilmeyen SHS’lerden hizmet alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, bu işlem bedelleri ödenmez.

7.8.2. SHS, Kurumla sözleşmesi feshedilmiş olan SHS’lerden fesih süreleri içerisinde hizmet alımı yapamaz. SHS’nin hizmet alımı yaptığı yerlerden herhangi birisinden hizmet alınamayacağına Kurumca karar verilmesi halinde buradan diğer SHS’lerce de söz konusu kararın devamı süresince hizmet alımı yapılamaz. Buna aykırı olarak hizmet alımının yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu durum SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden sonraki işlem bedelleri ödenmez.

7.8.3. SHS, başka bir SHS’den hizmet alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla yapacağı sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan SHS’nin alınan hizmete ilişkin olarak bu sözleşmede yer            alan     tüm         hükümlere   uyacağını,    Kurumun     denetim      hakkının   bulunduğunu,                     denetimin engellenmesi  veya  bu  sözleşme  hükümlerine  uyulmaması  hallerinde  ilgili  bedellerin  Kurumca ödenmeyeceğini ve  bu durumda hizmet alım sözleşmesinin SHS tarafından tek taraflı feshedilmiş olduğunu belirtir hükümlere yer vermek zorundadır. Hizmet alınan yer denetlemeye izin vermez ise bu  durum  bir  tutanakla  tespit  edilerek  SHS’ye  bildirilir  ve  bildirim  tarihinden  itibaren  alınan hizmetlere ilişkin bedeller Kurumca ödenmez.

+
7.9. SHS’nin Hizmet Vereceği Branşlar
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

SHS, ruhsatında bulunan bütün branşlarda hizmet vermeyi kabul etmişse, diş hekimliği hariç olmak üzere tüm branşlarda, kısmi branşlarda hizmet vermeyi kabul etmiş ise EK-2’de yer alan tüm branşlarda hizmet verecektir.

+
8. PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

8.1. SHS, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve faaliyetiyle  ilgili  tabi oldukları  mevzuata  uygun  olarak  hekim ve  sağlık  personeli bulundurmak zorundadır. Aykırı bir durumun  tespiti  halinde bu durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

8.2. SHS, Kurumla  sözleşme  yaptığı her bir branşta ayrı ayrı olmak  üzere görev yapan hekimlerin en az %80’i üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Hizmet sunmak zorunda olunan hekim sayısının  hesaplanmasında,  yarım  ve  üzerindeki  küsuratlar  yukarı,  altındaki  küsuratlar  ise  aşağı tamamlanır. Bildirilmesi gereken hekimler sözleşme  başvurusu sırasında Kuruma bildirilir. Daha sonra göreve başlayacak hekimler ise başlangıç tarihinden itibaren 3  (üç)  iş günü “5 (beş) iş günü” (Zeyilname-2 21.06.2013)  içinde Kuruma

bildirilmek  zorundadır.  SHS  bu  bildirimler  sırasında,  hekimlere  ait  Sağlık  Bakanlığı  mevzuatı gereğince  düzenlenen personel çalışma belgesi ile noter onaylı imza sirküsünü Kuruma eksiksiz olarak teslim eder. Teslim edildiği tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içinde bu hekimler MEDULA’da aktif hale getirilir. SHS tarafından  bildirilmediği tespit edilen hekim, personel çalışma belgesine istinaden MEDULA’da Kurumca re’sen aktif hale getirilir.

8.3. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibariyle MEDULA’da pasif hale getirir. Bunlardan sürekli ayrılanlar 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilir.

8.4. Bu sözleşmenin (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17) ve (11.1.18) numaralı maddelerinde yer  alan fiillerin SHS’de görevli hekim tarafından kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, durumun SHS’ye tebliğ tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle Kurumla sözleşmeli SHS’lerce bu hekim üzerinden hizmet bildirilemez. Buradaki takip yükümlülüğü Kuruma aittir.

8.5. Kurumda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı Kurumun sözleşme yaptığı SHS’lerde çalışamaz; mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde ise ortak olamaz. Bu personelin SHS’den veya  Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından ayrılmasına kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir.

+
9. TIBBİ VE TEKNİK HÜKÜMLER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

9.1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, SHS sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatarak tedavisine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla yükümlüdür.  Bu  şekilde   tedavileri  yapılan  hastalar  adına  düzenlenen  fatura  bedelleri  Kurum tarafından ödenir. Bunun dışında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

9.2. Kısmi branş listesi EK-2’ye göre sözleşme yapmış olan SHS tarafından kabul edilen hastanın yatarak tedavisi süresince, SHS’nin kısmi branş listesinde bulunmayan ancak ruhsatta yer alan  diğer  branşlardaki hastaya  yapılması zorunlu  tetkik  ve/veya  tedavileri de Kurum mevzuatı doğrultusunda  yapılarak  kısmi  branş  listesinde  yer  alan  branş  üzerinden  Kuruma  fatura  edilir. Anlaşmalı olmayan branşlarda bu şekilde fatura edilecek işlemlerde Kurum mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

+
10. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

10.1. Kurum Mevzuatı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir.

10.2. Bu sözleşme kapsamında SHS’ye yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak  avans faizi ile birlikte SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan SHS’ler için Kurum alacağı genel hükümlere  göre  tahsil  edilir.  Denetim  ve  incelemeler  sırasında  gerekli  hallerde  Kurum  dışına yaptırılan bilirkişi incelemelerine ilişkin giderler SHS’den tahsil edilir.

10.3. SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı) ile bu alacaklardan doğacak fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde SHS’ye yazı ile bilgi verildikten sonra kanuni faizi ile birlikte Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenir.

10.4. Cezai şart tutarı, SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Bu sözleşme  kapsamında Kurumca SHS’lerden tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile cezai şart tutarları, talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının %25’inden az olmaması şartıyla ve talep edilmesi halinde taksitlendirilebilir.  Taksit tutarları talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının %25’inden aşağı olmamak üzere 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilir.

10.5. SHS, bu sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 (bir) yıl süreli fesih işlemleri ile 100.000 TL’nin üzerindeki cezai şarta ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz

süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilir. Bu maddenin yürürlük tarihi ile diğer usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

 

+
11. CEZAİ ŞART VE FESİH HÜKÜMLERİ
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap
+
11.1. Uygulanacak Cezai Şartlar
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

a) Sözleşmeye İlişkin Cezai Şartlar

11.1.1. Bu sözleşmenin (7.1.2), (7.2), (7.3), (7.5.1), (8.1), (8.2), (8.3) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 3.000 TL “ 1.000 TL,” (Zeyilname-2-21.06.2013),

11.1.2. Bu  sözleşmenin  (7.1.1),  (7.5.2),  (7.5.3),  (7.5.4),  (7.6.4),  (7.7.1),  (7.7.2),  (7.7.3), (7.8.1),  (9.2)  numaralı  maddelerinde  belirtilen  hükümlere  aykırı  davranıldığının  tespit  edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 10.000 TL,

11.1.3.  Bu  sözleşmenin  (7.4),  (7.6.3),  (7.6.5),  (8.5)  numaralı  maddelerinde  belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 20.000 TL,

 

b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar

11.1.4.    Fatura    eki    belgelerin     SUT’ta    öngörülen    şekilde    usulüne     uygun    olarak düzenlenmediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL,

11.1.5. SUT’a  göre,  Kurumca  örneklemeye  dâhil  edilmeksizin  tamamı  incelenen  fatura konusu işlemlerin Kuruma ayrı ayrı fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 2.000 TL200 TL,” (Zeyilname-2-21.06.2013),

11.1.6. SUT’ta belirtilen, hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya verilmemesi, acil halin sona ermesi sonrasında acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna dair hastaya/hasta yakınına gerekli bilgilendirmenin yapılmaması hallerinde her bir fiil için 3.000 TL,

11.1.7. SHS tarafından SUT’ta belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük

10.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL,

11.1.8. SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için, cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki 1 (bir) yıllık fatura ortalaması;

100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 1.000 TL,

100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL,

500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,

1.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL tutarından az olmamak üzere, her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 (beş) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücretin ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı,

SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı,” (Zeyilname-2-21.06.2013)

11.1.9. Yapılan işlemin ait olduğu branş dışında başka bir branşta Kuruma fatura edildiğinin tespiti  halinde  her bir takip  için  3.000 TL’den  az  olmamak  üzere  işlem bedelinin  5 (beş) katı tutarında,

11.1.10. SUT’ta belirtilen kurallar uyarınca Kuruma fatura edilmemesi gereken bir işlemin fatura edilmesi halinde bir fatura döneminde 3.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı tutarında, (Zeyilname-2-21.06.2013) Metinden çıkarılmıştır.

 

c) Diğer Cezai Şartlar

11.1.11. Sağlık Bakanlığı veya Kurum mevzuatıyla, “tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzeme” olarak belirlenmiş olan malzemelerin, tekrar kullanımı halinde bedelleri ödenmez ve her bir kullanım için 10.000 TL, (Zeyilname-2-21.06.2013) Metinden çıkarılmıştır.

11.1.12. Denetimle görevli olanların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve 

tehdide başvuran  SHS’ler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 50.000 TL,

11.1.13.  Sağlık  Bakanlığınca  yasaklanan  ilaç  ve  tıbbi  malzemelerin  verildiği  ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde “aynı zamanda tespit edilen bir veya birden fazla ” (Zeyilname-2-21.06.2013) her bir (Zeyilname-2-21.06.2013)ilaç ve tıbbı malzeme için 30.000 TL,

11.1.14.  Bozuk,  zamanı  geçmiş  ilaç,  kan  ve  kan  bileşenleri  ve/veya  tıbbi  malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde “aynı zamanda tespit edilen bir veya birden fazla ” (Zeyilname-2-21.06.2013)  her bir (Zeyilname-2-21.06.2013)ilaç, kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi malzeme için 30.000 TL,

11.1.15. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde 10.000

TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, (Zeyilname-2-21.06.2013)  

11.1.16.  Faturanın  veya  faturaya  dayanak  oluşturan  belgelerin  gerçeğe  aykırı  olarak düzenlendiğinin tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, (Zeyilname-2-21.06.2013)  

11.1.17. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sunulan sağlık hizmetinin

Kurum  tarafından  sağlık  yardımları  karşılanan  kişiler  üzerinden  fatura  edilmesi  halinde  10.000

TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, (Zeyilname-2-21.06.2013)  

11.1.18. Fatura ve/veya eki belgeler üzerinde Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde tahrifat yapıldığının tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, (Zeyilname-2-21.06.2013)  

cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.

 

“SHS’na cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 1(bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarı;

·         100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL,

·         100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,

·         500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL,

·         1.000.000 TL - 2.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 8.000 TL,

2.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 10.000 TL tutarından az olmamak üzere, işlem bedellerinin 5 (beş) katı tutarında, cezai şart uygulanır” (Zeyilname-2-21.06.2013) (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17) ve (11.1.18)  numaralı maddelerinde yer alan fiilleri gerçekleştiren SHS’ler hakkında uygulanan cezai şart tutarları değiştirilmiştir.

+
11.2. Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

11.2.1.  Taraflar   önceden   yazılı   bildirimde   bulunmak   şartıyla   sözleşmeyi   her   zaman feshedebilir. Sözleşmenin SHS tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle SHS ile tekrar sözleşme yapılmaz. SHS ile bu sürenin bitiminden sonra tekrar sözleşme yapılması durumunda  daha  önceki  dönemlere  ilişkin  fesihle  ilgili  hükümlerin  uygulanmasında  bu  madde kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

11.2.2. SHS’nin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. SHS’nin  kapanması  halinde  bu durum 15 (onbeş) gün içinde  Kuruma  bildirilecek  ve kapanma tarihini takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde SHS’de mevcut olan faturalar Kuruma teslim edilecektir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere bu süre içerisinde teslim edilmeyen fatura bedelleri ödenmez.

11.2.3. SHS ruhsatının Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde, iptal tarihinden itibaren sözleşme  feshedilmiş  sayılır.  Sağlık  Bakanlığı’ndan  yeniden  ruhsat  alınması  halinde  SHS  ile sözleşme yapılabilir.

11.2.4. Bu sözleşmenin (7.5.2), (7.5.3), (7.5.4) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının ve Kurumca belirlenen katılım payının alınmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart  uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde her tekrarda SHS 2 (iki) gün süreyle Medula’da pasif hale getirilir ve yeni hasta kabulü durdurulur. Bu dönemdeki yeni başvurulara ait işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.

11.2.5. Bu sözleşmenin (11.1.10) ve (11.1.11) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı  davranıldığının  tespit  edilmesi  halinde,  gerekli  cezai  şart  uygulanarak  SHS  yazılı  olarak 

uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde ilgili branş 3 (üç) ay süreyle pasif hale getirilir ve yeni hasta kabulü durdurulur. Bu dönemde ilgili branştaki yeni başvurulara ait işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez. (Zeyilname-2-21.06.2013) Metinden çıkarılmıştır.

11.2.6. Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının; (11.1.15),  (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin ise kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin  uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu  durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

“Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının, (11.1.12) numaralı maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinin; (11.1.13), (11.1.14); (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.” (Zeyilname-2-21.06.2013)

11.2.7. Bu sözleşmenin (11.1.13) ve/veya (11.1.14) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı  olarak  gerçekleştirilmesi  veya  (11.1.12)  numaralı  maddesinde  belirtilen  fiilin  işlenmesi halinde,  Kurum  tarafından  sözleşme  tek  taraflı  olarak  feshedilir.  Bu  durumda  SHS  ile  fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz. (Zeyilname-2-21.06.2013) Metinden çıkarılmıştır.

+
11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

11.3.1. Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde SHS’den yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde SHS savunmasını  verir.  Kurum   Müfettişlerince  yapılan  inceleme  veya  soruşturmalarda  savunmalar Müfettişlerce alınır.

11.3.2. Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda cezai şart ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip SHS’ye gerekli tebliğ yapılır. SHS, feshin tebliğ  tarihinden  itibaren 15 (onbeş) gün içinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, cezai şartın tebliğ tarihinden  itibaren aynı süre içerisinde sözleşmenin yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar  feshin ve cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 20 (yirmi) gün içinde  Kurumca oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, cezai şartın takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

11.3.3. Sözleşmenin (11.2.6) ve (11.2.7) maddelerinden dolayı feshedilmesi halinde, SHS’nin yazılı olarak talepte bulunması ve yapılan işlemle ilgili olarak; 250.000 TL’den az olmamak şartıyla, feshin tebliğ tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ortalama fatura tutarının, fesih süresinin her

1 (bir) yılı için 1,5 (bir buçuk) katını Kuruma peşin olarak ödemesi halinde, ödeme tarihinden itibaren SHS ile tekrar sözleşme yapılır.

Sözleşmenin (11.2.6) maddesinden dolayı feshedilmesi halinde, SHS’nin yazılı olarak talepte bulunması halinde feshin tebliğ tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutar kadarının Kuruma peşin olarak ödemesi halinde, ödeme tarihinden itibaren SHS ile tekrar sözleşme yapılır.”  (Zeyilname-2-21.06.2013)

11.3.4. SHS  tarafından  işlenen  fiilin,  cezai  şart  gerektiren  hükümlerden  birden  fazlasına uyması halinde, en ağır olan cezai şart maddesi uygulanır. Bir fatura döneminde tespit edilen farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır ve bu cezai şartların toplam tutarı tahsil edilir.

11.3.5. SHS tarafından işlenen fiilin, fesih gerektiren hükümlerden birden fazlasına uyması halinde, en uzun olan fesih süresi uygulanır.

11.3.6. Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu  kadar ki, sözleşmenin (11.1.12), (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde  sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili  uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son 1(bir) yıllık fatura tutarı ortalamasının %20’sini geçemez.

Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin (11.1.12), (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son 1(bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın %5’ini geçemez.

Ancak, cezai şarta/şartlara konu olan fiilin/fiillerin, gerçekleştiği tarihten sonraki fatura döneminde/dönemlerinde tespit edilmesi halinde; fatura dönemi dikkate alınmaksızın cezai şartlar toplanır; cezai şartın/şartların tebliğ edildiği tarihten bir önceki fatura dönemine ilişkin Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarının %20’sini geçmeyecek şekilde uygulanır.” (Zeyilname-2-21.06.2013)

 

11.3.7. Sözleşmesi feshedilen SHS’nin fesih işlemine konu fiili kasten yaptığı tespit edilen mesul müdürü, sahibi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortakları ve diğer şirket türlerinde ise ortakları farklı bir SHS’de bu pozisyonlarda yer aldığı takdirde bu SHS ile fesih süresince yeni bir sözleşme yapılmaz.

11.3.8. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ait cezai şart ve/veya feshe konu fiillerden, tebliğ  ve itiraz aşamaları tamamlanmamış olanlar için bu sözleşmenin (11.1) ve (11.2) numaralı  maddeleri  uygulanır.  Ancak  Kurumdan  yazılı  olarak  talep  edilmesi  halinde,  işlemin gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte olan sözleşme hükümleri uygulanır.

11.3.9. Bu sözleşmenin imzalanmasından önce, SHS ile yapılan sözleşme Kurumca veya Kuruma  devredilen  Kurumlarca  herhangi  bir  nedenle  feshedilmişse;  SHS’nin  yeniden  sözleşme yapmak  üzere  yazılı  talebi  halinde,  sözleşmesinin  feshedilmesine  neden  olan  fiil/fiiller  için  bu sözleşmenin lehe olan hükümleri uygulanır.

11.3.10. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan SHS; devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen  davaya  ilişkin  kesinleşmiş  mahkeme  kararını  Kuruma  ibraz  etmek  şartıyla  (11.3.9) numaralı maddede yer alan hükümden yararlanır.

11.3.11.  Cezai  şart  veya  fesih  uygulamasını  gerektiren  eylemlerin  Türk  Ceza  Kanunu yönünden de  suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

11.3.12. MEDULA’da pasif hale getirilen veya sözleşmesi fesih edilen SHS; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

11.3.13. Aleyhine ceza davası açılan SHS yetkilileri veya personeli hakkında, mahkemece uyuşmazlık   konusu  fiilin  gerçekleşmediğini  de  içeren  beraat  kararı  verilmesi  halinde  kararın kesinleşmesi beklenmeden;  savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde, bu sözleşmenin (11.2.5), (11.2.6) ve  (11.2.7)  numaralı maddelerindeki süreler  beklenmeksizin  SHS ile  yeniden  sözleşme yapılabilir.

11.3.14.  SHS’lerin,  Kuruma  yapılacak  bildirimler  ve  hastaya/hasta  yakınına  vereceği belgelere ilişkin  yükümlülüklerini mücbir sebeplere bağlı olarak yerine getirememeleri durumunda cezai şart uygulanmaz.

+
12. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

12.1. SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına  sahip  olduğunu  ve  yapılan  değişikliklere  aynen  uymayı  kabul ve taahhüt  eder.  Kurum sözleşme  şartlarında  zeyilname   ile,  sağlık  hizmeti  bedellerinde  ise  zeyilname  gerektirmeden değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu  Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA’da pasif hale getirilir.

12.2. Kurum tarafından  SHS’ye  yapılacak  tebligatlar ve bildirimler  sözleşmede  belirtilen adresine, SHS tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise sözleşmenin yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatı adresine yapılacaktır.

12.3. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır.

12.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altındaki birden fazla SHS’nin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, her bir SHS için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.

12.5. SHS, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

12.6.  Sözleşmeden  doğacak  her  türlü  vergi,  resim,  harç  ve  masraflar  SHS  tarafından karşılanır.

 

+
13. MÜCBİR SEBEPLER
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

SHS’den  kaynaklanan  bir  kusurdan  ileri  gelmemiş  olması,  hizmetin  yerine  getirilmesine engel nitelikte olması, SHS’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin  meydana  geldiği  tarihi  izleyen  15  (onbeş)  gün  içinde  SHS’nin  Kuruma  yazılı  olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

 

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

+
14. KASIT UNSURU
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

14.1. İşlemin kasıtlı sayılabilmesi için:

a) Bilerek ve isteyerek yapılmış olması,

b) Haksız kazanç sağlamak veya Kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla yapılmış olması gerekmektedir.


14.2. Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının varsayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması,  yapılan işlemin hata ile yapıldığı düşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınır.

+
15. YETKİLİ MAHKEME
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ,…………….  ili mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

+
16. YÜRÜRLÜK
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

16.1. Bu sözleşme, … /… /2012 tarihinden, 31/12/2012 tarihine kadar geçerlidir.

16.2. Bu sözleşmenin 11.1.6 ncı maddesi 01/03/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

16.3. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar  taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.

16.4. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmasına rağmen SHS yeni sözleşmeyi imzalamaz ise bu sözleşmenin 11.2.1 inci maddesine göre sözleşmesi feshedilir.

+
17. YÜRÜTME
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

17.1. Bu sözleşmenin yürütümü, Kurumca belirlenen ilgili taşra teşkilatı tarafından yapılır.

17.2. (  ) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, ekleriyle bir bütün olup, taraflar arasında  karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup sözleşmenin bir nüshası SHS’de ve bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

 

 

 

Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

 

SHS adına yetkili :                                                                           Kurum adına yetkili : İsim :                                                                                                          İsim :

Adres:                                                                                               Adres: İmza :                                                                                                          İmza : Tarih :                                                                                                          Tarih :

…./…./20…                                                                                      …./…./20…

+ -