Mevzuat Bilgi Sistemi
Sözleşme ve Protokoller
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
19.01.2018 00:00
2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi
0

Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile…………………………………...ticari unvanlı gerçek/tüzel kişiye ait olan ve işletme adı ………………………………………..olan özel sağlık hizmeti sunucusudur.

Bu sözleşmenin amacı, sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilere kaliteli, eşit, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanmasıdır.

Bu sözleşmenin dayanağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri ve Kurum mevzuatıdır.

Bu sözleşmenin konusu, sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilere;

• Sağlık hizmeti sunucusunun diş hekimliği hariç olmak üzere faaliyet izin belgelerinde bulunan tüm branşlarda  veya

• Faaliyet izin belgelerinde bulunanlardan (EK-2)’de yer alan branşlarda  

vermeyi kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Bu sözleşmede geçen;

Ek sözleşme : Mevcut sözleşme hükümlerinde yapılan ekleme, çıkarma ve/veya yeni hüküm/yeni hükümler tanımlama şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı metni,

Fatura dönemi: “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de tanımlanmış fatura dönemini,

Hasta: Sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ve sağlık hizmeti sunucusuna sağlık hizmeti almak amacıyla başvuran kişileri,

İnceleme dönemi :    Denetimin/incelemenin/soruşturmanın başladığı ve sonuçlandırıldığı tarih aralığında incelenen fatura dönemini/dönemlerini,

İş günü : Ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü, 15 Temmuz günü, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini,

Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Kurum ilgili birimi : Sağlık hizmeti sunucusunun sözleşmesinin yürütüldüğü, Kurumca yetkilendirilen ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezini,

MEDULA sistemi: Sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,

Mevzuat : Kanun, tüzük, yönetmelik, usul ve esaslar, tebliğ, genelge, yönerge,

Personel çalışma belgesi: SHS’nin tabi olduğu mevzuat gereği sağlık personelinin SHS’de çalışabileceğini gösterir belgeyi,

Ruhsat: SHS’nin tabi olduğu mevzuat doğrultusunda faaliyetlerini yürütebileceğine izin verilen ve ilgili Makamca düzenlenmiş olan ruhsat, faaliyet izin belgesi, uygunluk belgesi gibi belgeleri,

SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) : Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini ve eklerini,

SHS (Sağlık Hizmeti Sunucusu) : SUT’ta belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,           

ifade eder.

 

Bu sözleşme kapsamında hizmet almak üzere doğrudan veya varsa Kurumca belirlenen sevk usullerine uygun olarak SHS’ye başvuran, sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından karşılanan kişileri ifade eder.

7.1. Kurumun hak ve yükümlülükleri

7.1.1. Kurum, sunulan sağlık hizmetleri karşılığında, SHS’lere ilgili mevzuat ile sözleşmede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.

7.1.2. Kurum, ödeme politikalarında ve ilgili mevzuatta tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir.

7.1.3. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunulması için gerekli altyapı hizmetini sunacaktır.

7.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla SHS tarafından bu sözleşmenin 6 (altı) numaralı maddesi kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.        

7.1.5. Kurum, sözleşme kapsamında her türlü inceleme ve denetim yapmaya ve buna ilişkin kurallar belirlemeye yetkilidir.

7.2. SHS’nin hak ve yükümlülükleri

7.2.1. SHS, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

7.2.2. SHS, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz.

7.2.3. SHS, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği veya Kurumun belirleyeceği diğer bilgi işlem altyapısını, hastaları bilgilendirmeye ve Kurumca belirlenecek diğer işlemleri yapmaya yönelik Kurumca hazırlanacak yazılımları çalıştırmak üzere bünyesinde gerekli donanım altyapısını, hastaların kimlik tespitlerine ilişkin Kurumca oluşturulacak sisteme uygun gerekli altyapıyı yine Kurumca belirlenecek sürede, kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

7.2.4. SHS, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür.

7.2.5. SHS, MEDULA sistemine kaydettiği her türlü bilginin doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

7.2.6. SHS’ler hizmet verdikleri bu sözleşmenin 6 (altı) numaralı maddesi kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri 10 (on) yıldan az olmamak üzere ilgili mevzuatında yer alan sürede saklamakla yükümlüdür.       

7.2.7. SHS, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, düzenlediği fatura ve incelemeye esas belgeleri MEDULA sistemi üzerinden Kuruma elektronik ortamda iletmek zorundadır. 

7.2.8. SHS, MEDULA sisteminden alınan bilgilerin tek başına yeterli olmadığını mevzuatta yer alan ancak MEDULA sistemine eklenememiş kuralların varlığı halinde bu kurallar çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmayı kabul ve taahhüt eder.  

8.1. Müracaat ve kimlik tespiti işlemleri

8.1.1. SHS, doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvuran hastayı Kurum mevzuatına uygun olarak kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi SHS yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilir. Kabul edilmeyen hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde SHS’ce belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır.        

8.1.2. Hastanın kendi isteği veya randevuya geç gelmesi gibi nedenlerle daha ileri bir tarihe  randevu verilmesi veya işlem yapılması halleri hariç olmak üzere, SHS, müracaatlarını kabul ederek muayenesini yaptıkları hastaların gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibarıyla yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 10 (on) iş gününü, tedavi işlemleri için ise 15 (onbeş) iş gününü geçmemesini kabul eder.

8.2. Hastaya yapılacak istisnai ödeme

SHS,  mevzuat hükümleri çerçevesinde hastaya temin ettirilen tıbbi malzeme ile yol ve gündeliklerle ilgili olarak düzenlenmesi gereken belgelerin mevzuata uygun olmaması ya da eksik tanzim edilmesi halinde, bu eksiklikleri hastanın kendisine tamamlatabileceği gibi söz konusu eksiklik Kurumca da tamamlatılabilir. Kurum bu amaçla SHS’ ye yazılı olarak durumu tebliğ eder. SHS tebliğ tarihini izleyen 10 (on) iş günü içinde gerekli düzenlemeleri yaparak Kuruma göndermek zorundadır. Belirtilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi ya da Kuruma bildirilmemesi halinde ilgili kişiye gerekli ödemeler Kurumca yapılarak SHS ’nin alacağından mahsup edilir.

8.3. İlave ücret uyarısı ve Kuruma bildirimi

8.3.1. SHS, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını; sözleşme kapsamındaki branşlar arasında alınacak ilave ücret oranında farklılık varsa branş bazında, farklılık yoksa “tüm branşlarda %...oranında ilave ücret alınabilmektedir.” şeklinde EK-4’e uygun tabelayı; hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere asmak zorundadır. SHS’nin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde, ilave ücret alınmadığını EK-5’e uygun bir tabela ile duyurması zorunludur.

8.3.2. SHS, tavan dahilinde belirlediği ilave ücret oranını, Kurumca ilave ücret tavan oranının duyurulmasını ve/veya Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben 20 (yirmi) iş günü içinde, alınacak ilave ücret oranındaki değişiklikleri ise 10 (on) iş günü içinde sözleşme kapsamında yer alan her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere yazılı ve CD ortamında/elektronik ortamda Kurum ilgili birimine bildirmekle yükümlüdür.

8.4. Belgelerin Kuruma iletilmesi

SHS, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgilerini bu konudaki mevzuat hükümlerine uygun ve istenildiğinde kontrol edilebilecek şekilde kendi otomasyon sistemlerine kaydetmek ve istenildiğinde bunları Kurumca belirlenecek sisteme entegre etmek, kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

8.5. Reklam, kampanya ve yönlendirme yasağı

8.5.1. SHS’ler tarafından Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kişilerin isimleri ve T.C. Kimlik Numaraları liste halinde yazılı ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirilir. Bu hizmetlere ilişkin bedeller Kuruma fatura edilemez.

8.5.2. SHS’ler, ilgili mevzuata aykırı reklam, kampanya, tarama ve tanıtım yapamaz. Tespit edilen bu durumlar ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır

8.5.3. SHS’ler, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz ve yönlendirmede bulunamaz. Hasta yönlendirmesine yönelik olarak işbirliği yapamaz. Ancak aynı sahiplik/isim/ünvan altında yer alan SHS’ler arasındaki yönlendirmeler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

8.5.4. SHS’ler, Kurumun sağlık hizmeti satın alımına ilişkin diğer sözleşmelerine tabi olan sağlık hizmeti sunucularına yönlendirmede bulunamaz. Hasta yönlendirmesine yönelik olarak işbirliği yapamaz.

8.6. Denetim

8.6.1. Kurum ve Kurumun denetimle görevli personeli, SHS’den her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların asıllarını isteme, inceleme, kopyalarını alma SHS yetkilisinin, çalışanlarının ya da hastaların bilgilerine başvurma ve bu bilgileri inceleme ve denetim yetkisine sahiptir.

8.6.2. SHS’nin ruhsatına ilişkin uygun olmayan bir durumun Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

8.6.3. SHS yetkilileri, bu sözleşmenin 6 (altı) numaralı maddesi kapsamındaki kişiler adına düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü bilgi ve belge ile hazırlanması istenilen tablo ve raporları denetim süresi içinde denetim ekibine göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

8.6.4. SHS yetkilileri, denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadır.

8.6.5. Denetim esnasında SHS’lerde görev yapan yetkililer ve çalışanlar, denetleme ekibinin görevine engel olamazlar,  üçüncü şahısların da denetim ekibinin görevine engel olmamaları için her türlü tedbiri alırlar.           

8.7. SHS’ye ilişkin değişiklikler

8.7.1. SHS, unvan, tüzel kişiliklerde yönetim kurulu üyesi/ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür.

8.7.2. SHS, adres değişikliğini değişiklikten 5 (beş) iş günü önce, ruhsatta yer alan diğer değişikliklere ilişkin bilgileri ise değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Kurum ilgili birimine bildirmekle yükümlüdür.      

8.7.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra SHS’nin ruhsatına sözleşmeye konu yeni bir branş/sağlık hizmeti eklenmesi ve/veya çıkarılması halinde, bu durum 10 (on) iş günü içinde Kurum ilgili birimine bildirilir.

8.8. Hizmet alımı

8.8.1. SHS SUT’ta yer alan hizmet alımı yapılabileceği belirtilen hizmetleri, temin edeceği SHS’nin, üniversiteye/Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularının, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuvarın ruhsat örneği ile ekinde SUT kodu bazında alınacak hizmetlerin de yer aldığı hizmet alım sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Kurum ilgili birimine iletmek zorundadır. Hizmet alınan SHS’nin Kurumla sözleşmesi yok ise  hizmet alım sözleşmesinin Kurum ilgili birimi kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Kurum ilgili birimince hizmet alımı yapacak SHS’ye yazılı olarak bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden itibaren hizmet alımı başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS’ nin hizmet alımı yapılan branşta Kurumla sözleşmesi varsa, Kurum ilgili birimince uygunluk bildirimine gerek olmaksızın hizmet alımı sözleşmesinin Kurum ilgili birimi kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. Kurum ilgili birimine iletilmeyen ve/veya Kurum ilgili birimince uygunluğu bildirilmeyen söz konusu yerlerden hizmet alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, alınan hizmetlere ilişkin bedeller ödenmez. SHS, süresi sona eren hizmet alım sözleşmelerini yenilediğinde 10 (on) iş günü içinde Kurum ilgili birimine iletmek zorundadır ve yenilenen sözleşme de Kurum ilgili birimince uygun bulunmalıdır.  Aksi takdirde ilettiği tarihe kadar sunulan söz konusu hizmet bedelleri ödenmez.    

8.8.2. SHS, Kurumla sözleşmesi feshedilmiş olan SHS’lerden fesih süreleri içinde hizmet alımı yapamaz. SHS’nin hizmet alımı yaptığı yerlerin herhangi birisinden hizmet alınamayacağına Kurumca karar verilmesi halinde buradan diğer SHS’lerce de söz konusu kararın devamı süresince hizmet alımı yapılamaz. Bunlara aykırı olarak hizmet alımının yapıldığının tespit edilmesi halinde, hizmet bedelleri ödenmez.

8.8.3. SHS, başka bir SHS’den, görüntüleme merkezinden ve/veya laboratuvardan hizmet  alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla yapacağı sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuvarın alınan hizmete ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan tüm hükümlere uyacağını, Kurumun denetim hakkının bulunduğunu, denetimin engellenmesi veya bu sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde ilgili bedellerin Kurumca ödenmeyeceğini ve bu durumda hizmet alım sözleşmesinin SHS tarafından tek taraflı feshedilmiş olduğunu belirtir hükümlere yer vermek zorundadır. Hizmet alınan yer denetlemeye izin vermez ise   bu durum bir tutanakla tespit edilerek SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren alınan hizmetlere ilişkin bedeller Kurumca ödenmez.       

8.8.4. Hizmet alımı yapılan yerlerin, bu sözleşmede/ek sözleşmede yer alan hükümlere uymadığının tespiti halinde hizmet alımı yapan SHS’ye fesih hükümleri hariç bu sözleşme hükümleri uygulanır.      

8.9. SHS’nin hizmet vereceği branşlar/sağlık hizmetleri

SHS’den, diş hekimliği hariç olmak üzere faaliyet izin belgelerinde bulunan tüm branşlarda  ya da faaliyet izin belgesinde bulunanlardan (EK-2)’de yer alan tüm branşlarda/sağlık hizmetlerinde hizmet alınır.

9.1. SHS, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda/sağlık hizmetlerinde kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuata ve bu sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak sağlık personeli bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.         

9.2. SHS’de hizmet sunan hekimler

9.2.1. SHS, Kurumla yaptığı sözleşme kapsamında yer alan her bir branşta/sağlık hizmetinde ayrı ayrı olmak üzere görev yapan hekimlerin (acil serviste görev yapan hekimler hariç olmak üzere) en az %60’ı üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Hizmet sunmak zorunda olunan hekim sayısının hesaplanmasında, yarım ve üzerindeki küsuratlar yukarı, altındaki küsuratlar ise aşağı tamamlanır. SHS’de görev yapan tüm hekimler sözleşme başvurusu sırasında Kuruma bildirilir.

9.2.2. SHS, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre içinde göreve başlayacak olan hekimlerini başlangıç tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirmek zorundadır. SHS, bildirim sırasında hekimlere ait Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince düzenlenen personel çalışma belgesini, çalışma süresini gösterir hekim ve mesul müdür imzalı formu, noter onaylı imza sirküsünü ve adli sicil kaydını gösterir belgeyi Kuruma eksiksiz olarak teslim eder. Kurumca uygun görülmesi halinde teslim edildiği tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içinde ve Kurum kayıtlarına alındığı tarih itibarıyla hekim MEDULA sisteminde aktif hale getirilir. SHS tarafından bildirilmediği tespit edilen hekim, personel çalışma belgesine istinaden MEDULA sisteminde Kurumca re’sen aktif hale getirilir.

9.3. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda /sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibarıyla MEDULA sisteminde pasif hale getirir. Ayrıldığı halde MEDULA sisteminde pasif hale getirilmeyen hekimler tarafından sunulan hizmet bedelleri ödenmez. Sürekli ayrılanlar 5 (beş) iş günü içinde Kurum ilgili birimine bildirilir.

9.4. 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık   suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin hekimler tarafından işlendiği durumda, kesinleşmiş mahkûmiyet kararında yer alan mahkûmiyet süresi dikkate alınarak, üç yıldan az olmamak üzere mahkûmiyet kararında yer alan süre ile hekimlerle sözleşme yapılmaz ve aynı sürede fatura bedelleri ödenmez. Kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen fesih sürelerinin uygulanmasına engel olmaz.

9.5. 5237 sayılı Kanunda belirtilen nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyen sağlık hizmeti sunucusu ve/veya ilgili hekimler hakkında ruhsat iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemler için keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir.

9.6. Kurumda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı, görevden ayrılmaksızın Kurumun sözleşme yaptığı SHS’lerde çalışamaz; mesul müdür, sahip, tüzel kişiliklerde yönetim kurulu üyesi ve/veya ortak olamaz. Bu personelin SHS’den veya Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından ayrılmasına kadar SHS, MEDULA sisteminde pasif hale getirilir.

9.7. SHS, bu sözleşme kapsamında hizmet sunacak olan hekimlerini branş bazında düzenlenecek 75*50 cm boyutunda tek bir tabela ile hastaların görebileceği bir yerde duyurmak zorundadır.

10.1. Sözleşmenin sona ermesi halinde, SHS sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatarak tedavisine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla yükümlüdür. Bu şekilde tedavileri yapılan hastalar adına düzenlenen fatura bedelleri Kurum tarafından ödenir. Bunun dışında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

10.2. Kısmi branş/sağlık hizmeti listesi EK-2’ye göre sözleşme yapmış olan SHS tarafından kabul edilen hastanın yatarak tedavisi süresince, SHS’nin kısmi branş/sağlık hizmeti listesinde bulunmayan ancak faaliyet izin belgelerinde yer alan diğer branşlardaki hastaya yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavilerini de Kurum mevzuatı doğrultusunda yapmak zorundadır. Verilen hizmetler kısmi branş /sağlık hizmeti listesinde yer alan branş üzerinden Kuruma fatura edilir. Sözleşmesi olmayan branşlarda bu şekilde fatura edilecek işlemlerde Kurum mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri geçerlidir.

10.3. Kısmi branş /sağlık hizmeti listesi EK-2’ye göre sözleşme yapmış olan SHS tarafından kabul edilen hastalara sözleşme kapsamında yer alan branşlarda ihtiyaç duyulan laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinden faaliyet izin belgesinde yer alanlar, Kurum mevzuatı doğrultusunda yapılarak kısmi branş/sağlık hizmeti listesinde yer alan branş üzerinden Kuruma fatura edilir. Sözleşmesi olmayan branşlarda bu şekilde fatura edilecek işlemlerde Kurum mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri geçerlidir.

11.1. Kurum mevzuatı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

11.2. Bu sözleşme kapsamında SHS’ye yapılan yersiz ödemeler ödeme tarihinden itibaren, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulu ise tebliğ tarihinden itibaren Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak faizi ile birlikte, SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan SHS’ler için Kurum alacağı söz konusu faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

11.3. SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı ile bu alacaklardan doğacak fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenerek yazı ile bilgi verilir.

11.4. SHS’nin, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulunun tahsilinde Kurumda hak edişinin bulunması halinde 10 (on) iş günü olan itiraz süresi beklenmeksizin hak edişine mahsuben kesinti yapılamaz.

11.5. SHS’ye yapılan yersiz ödemeler ile ceza koşulunun tahsilinde, önce yersiz ödemelerin mahsubu yapılır.

11.6. Bu sözleşme kapsamında Kurumca SHS’lerden tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile ceza koşulu tutarları, talep tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içinde Kuruma MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın %25’inden az olmaması şartıyla ve talep edilmesi halinde taksitlendirilebilir. Taksit tutarları, talep tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içinde Kuruma MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın  %10’undan aşağı olmamak üzere hesaplanacak faizi ile birlikte en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilir.

11.7. Bu sözleşmenin (11.6) numaralı maddesine göre ödenmesi gereken taksitler faizi ile birlikte öncelikle SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Taksitlerden en az birisinin vadesinde faizi ile birlikte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme bozulur, kalan borcun tamamı defaten tahsil edilir.    

11.8. Kurum tarafından yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, Kurum mevzuatı doğrultusunda inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesi durdurulabilir.

11.9. SHS’nin, acil serviste sunduğu (yeşil alan hariç ) sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA sistemi üzerinden Kuruma iletilen tahakkuk tutarı, aynı fatura döneminde Kuruma MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarının (acil dahil) mücbir sebepler hariç olmak üzere %20’sini geçemez. Geçen tutar ödenmez.         

11.10. Kurumca sözleşmesi feshedilen SHS’ye Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.

11.11. SHS, bu sözleşmeye istinaden uygulanacak 1 (bir) yıl süreli fesih işlemleri ile tek seferde toplam tutarı 100.000 TL’nin üzerindeki ceza koşuluna ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilir. Bu maddenin yürürlük tarihi ile diğer usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

12.1. Bu sözleşmenin (8.1.2) ve (8.2) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir takip için, (8.5.1) ve (8.5.2) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir reklam/kampanya/tarama/tanıtım için, (9.2.1) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir hekim için, (9.2.2) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir hekim için, (9.3) numaralı maddesinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde hekim bazında her bir fiil için, (9.7) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir hekim için, 1.000 TL,       

12.2. Bu sözleşmenin (7.2.7) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde elektronik ortamda iletilmeyen her bir fatura için,  (8.1.1), (10.2) ve (10.3) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir hasta için, (8.3.1) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde asılmayan her bir tabela için, (8.3.2) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde tüm branşlar için, (8.6.4) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir inceleme dönemi için, (8.7.1) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir fiil için (8.7.2) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir değişiklik için, (8.7.3) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde tek seferde yapılan ekleme ve/veya çıkarmaların tamamı için, (8.8.1) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde iletilmeyen her bir hizmet alımı sözleşmesi için 10.000 TL,     

12.3. Bu sözleşmenin (9.1) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir sağlık personeli için ayrı ayrı olmak üzere 10.000 TL,

12.4. Bu sözleşmenin (8.6.3) ve (8.6.5) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir inceleme dönemi için, (8.4) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir inceleme dönemi kapsamında kalan ve belge ibraz edilmeyen veya eksik ibraz edilen her bir yazı için, (9.6) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde her bir kişi için 20.000 TL,

12.5. İncelemeye esas belgelerin Kurum mevzuatında öngörülen şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmediğinin veya elektronik ortamda ve/veya basılı evrak olarak iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL,     

12.6. Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı incelenen fatura konusu işlemlerin, SUT’a göre fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 200 TL,

12.7. SUT’ta belirtilen, hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içinde hastaya/hasta yakınına verilmemesi halinde her bir hasta için 3.000 TL,

12.8. SHS tarafından SUT’ta belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük 10.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL,

12.9. SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde her bir hasta için alınan/fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 (beş) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan/fazla alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden sonraki 10 uncu iş günü bitimine kadar ilgili kişiye iadesi durumunda alınan/fazla alınan ilave ücret bedelinin 2 (iki) katı ceza koşulu uygulanır.

12.10. SHS tarafından, denetimle görevli olanların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdide başvurulması halinde fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 50.000 TL,

12.11.  Sağlık Bakanlığınca; kayıt ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan ve/veya  yasaklanan ilaç ve/veya tıbbi malzemeler ile belirlenmiş olan kullanıma ilişkin tanıma aykırı ilaçların  verildiğinin ve/veya kullanıldığının, tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzemelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak birden fazla kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve/veya her bir tıbbi malzeme için 30.000 TL,  

12.12. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, her bir kan ve kan bileşenleri ve/veya her bir tıbbi malzeme için 30.000 TL, 

12.13. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetinin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde, 10.000TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı,

12.14. Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, 10.000 TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı,

12.15. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sunulan sağlık hizmetinin Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden fatura edildiğinin tespiti halinde, 10.000TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı,

12.16. Fatura ve/veya eki belgeler üzerinde Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, 10.000 TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı,

12.17. Kurumca finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetlerini Kurumca finansmanı karşılanan sağlık hizmetleri gibi göstererek Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde, 10.000 TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı,

12.18. Bu sözleşmenin (8.5.3) numaralı maddesinde yer alan hükme aykırı davranıldığının tespiti halinde, günlük 10.000 TL’ yi geçmemek üzere yönlendirilen her bir hasta için 500 TL,

12.19. Bu sözleşmenin (8.5.4) numaralı maddesinde yer alan hükme aykırı davranıldığının tespiti halinde, günlük 10.000 TL’ yi geçmemek üzere yönlendirilen her bir hasta için 500 TL,

12.20. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi beyanlarından kalıcı durum beyanının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili hastaya sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenmez ve her bir hasta için 10.000 TL’ den az olmamak üzere sunulan hizmet bedellerinin toplamının 5 (beş)  katı,

12.21. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi beyanlarından geçici durum beyanının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili hastaya sunulan sağlık hizmeti bedelleri ödenmez ve her bir hasta için sunulan hizmet bedellerinin toplamının 5 (beş)  katı,

tutarında ceza koşulu uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.  

12.22.  SHS’nin, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili yasal yükümlülüklere uymadığının tespiti halinde, her bir hasta için 30.000 TL ceza koşulu uygulanır ve tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir. SHS tarafından gizliliğin ihlali sonucunda Kurumun, hukuki sorumluluğunun doğmasından kaynaklanan zarar SHS’ye rücu edilir. Ayrıca suç teşkil etmesi halinde durum adli ve idari mercilere bildirilir.

13.1. Taraflar 20 (yirmi) iş günü önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin SHS tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 1(bir) yıl süreyle aynı SHS ile tekrar sözleşme yapılmaz. Sözleşmesini fesheden SHS’nin devredilmesi halinde Kurum alacağı tahsil edilmeden devralan SHS ile sözleşme yapılmaz. Sözleşmesini fesheden SHS ile 1 (bir) yıllık sürenin bitiminden sonra tekrar sözleşme yapılması durumunda daha önceki dönemlere ilişkin fesihle ilgili hükümlerin uygulanmasında bu madde kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

13.2. SHS’nin iflasına karar verilmesi veya kapanması halinde; sözleşme kendiliğinden sona erer. Bu durum SHS tarafından 10 (on) iş günü içinde Kuruma bildirilir ve iflas veya kapanma tarihini takip eden ayın ilk 10 (on) iş günü içinde SHS’de mevcut olan faturalar Kuruma teslim edilir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere bu süre içinde teslim edilmeyen fatura bedelleri ödenmez.

13.3. SHS’nin ruhsatının  Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde iptal tarihinden itibaren sözleşme feshedilmiş sayılır. Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden ruhsat alınması halinde SHS ile sözleşme yapılabilir.

13.4. Bu sözleşmenin (8.5.2), (8.5.3), (8.5.4) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının, (12.8) veya (12.21) numaralı maddesinde belirtilen fiillerin gerçekleştirilmesi halinde; SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrarlanması halinde her tekrarda SHS’nin 2 (iki) iş günü süreyle MEDULA sistemi ve Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) pasif hale getirilir ve yeni hasta kabulü durdurulur. Bu dönemdeki yeni başvurulara ait işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez. Her bir yıl için aynı uygulama tekrarlanır.

13.5. Bu sözleşmenin (8.6.5), (12.10), (12.11), (12.12), (12.13), (12.14), (12.15), (12.16), (12.17), (12.20) ve (12.22) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, gerekli ceza koşulu uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrarlanması halinde gerekli ceza koşulu uygulanarak sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden SHS ile yeniden sözleşme yapılmaz.

13.6. Kurumca duyurulan ek sözleşmeyi verilen süre içinde imzalamayan SHS’nin sözleşmesi feshedilir.

13.7. Bu sözleşmenin (13.6) ve (18.3) numaralı maddeleri gereği sözleşmesi feshedilen SHS’ler ile yeniden sözleşme yapılabilmesi sözleşmeden kaynaklı ceza koşulu ve yersiz ödeme nedeniyle Kuruma borcunun bulunması halinde talep edilmesi ve borcun %10’unun ödenmesi ve kalan tutarın hesaplanacak faizi ile birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilmesi ve fesih tarihinden önce SHS tarafından Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan son 6 (altı) aylık fatura dönemi ortalamasının %1’i oranındaki tutarı defaten Kuruma ödemesi koşuluna bağlıdır. Taksitlerden en az birisinin vadesinde faizi ile birlikte ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme bozulur, kalan borcun tamamı defaten tahsil edilir.

14.1.Ceza koşulu ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde 20 (yirmi) iş günü içinde SHS’den yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde SHS savunmasını verir. Kurum, gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda savunmalar Müfettişlerce alınır.

14.2. Süresi içinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda ceza koşulu ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip SHS’ye gerekli tebliğ yapılır. SHS, feshin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürlüğüne, fesih ve ceza koşulunun birlikte veya sadece ceza koşulunun uygulanması halinde ise tebliğ tarihinden itibaren aynı süre içinde sözleşmenin yürütümünü yapan Kurum ilgili birimine itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve ceza koşulunun uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 15 (onbeş) iş günü içinde Kurumca oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş olması, ceza koşulunun takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz. Sayıştay Başkanlığı ve Müfettiş raporlarına yapılacak itirazların ceza koşulunun değerlendirildiği komisyonlarca kabul edilmesi halinde, itirazlar ve komisyonun gerekçeli kararı GSS Genel Müdürlüğüne iletilir. GSS Genel Müdürlüğünce de kabul edilmesi halinde itirazlar gerekçeleri ile birlikte raporu düzenleyen birimlere iletilir

14.3. SHS tarafından işlenen fiilin, ceza koşulu gerektiren hükümlerden birden fazlasına uyması halinde, en ağır olan ceza koşulu maddesi uygulanır.

14.4. Bu sözleşmenin (12.13), (12.14), (12.15), (12.16), (12.17) numaralı maddeleri hariç olmak üzere bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı ceza koşulu uygulanır.

14.5. Bu sözleşmenin (12.13), (12.14), (12.15), (12.16), (12.17) numaralı maddelerinde sayılan fiiller için gerçekleştirildiği fatura dönemi esas alınarak ceza koşulu uygulanır. Aynı fatura dönemine ait sonradan tespit edilen aynı fiiller için ceza koşulu uygulanması gerektiğinde, sonradan tespit edilen yersiz ödeme tutarı, o fiil için gerçekleştirildiği fatura döneminde daha önce hesaplanmış ceza koşuluna ilişkin yersiz ödeme tutarına ilave edilerek ceza koşulu yeniden hesaplanır. Yapılan bu hesaplama sonucunda bulunan ceza tutarı; gerçekleştiği fatura döneminde aynı fiil için uygulanmış olan ceza koşulu tutarından yüksek ise aradaki fark kadar ceza koşulu uygulanır, eşit veya düşük ise ceza koşulu uygulanmaz.  

14.6. Bu sözleşmenin (12.1), (12.2), (12.3), (12.4), (12.5), (12.6), (12.7), (12.8), (12.9), (12.18), (12.19) ve (12.21) numaralı maddelerinde sayılan fiiller için, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak ceza koşulu toplamı bu sözleşmenin (14.15) numaralı maddesine göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın %10’unu geçmeyecek şekilde uygulanır.

14.7. Bu sözleşmenin (12.10), (12.11), (12.12), (12.20) ve (12.22) numaralı maddelerinde sayılan fiiller için bir  fatura döneminde uygulanacak ceza koşulu toplamı, bu sözleşmenin (14.15) numaralı maddesine göre  hesaplanacak aylık ortalama tutarın %70’ini geçmeyecek şekilde uygulanır.

14.8. 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin SHS’nin yöneticileri ve/veya ortakları tarafından işlendiği durumda aynı SHS ile veya bunların daha sonra yönetici ve/veya ortak olduğu SHS ile hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz, yapılmış olan sözleşmeler de feshedilir.

14.9. Kurumumuz tarafından sözleşmesi feshedilmiş SHS’nin devredilmesi halinde sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen SHS’nin muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri ödenmez.

14.10. Tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmamış olan fiil/fiiller için bu sözleşme hükümleri uygulanır. Ancak, SHS tarafından tebligat tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak talep edilmesi halinde, fiilin gerçekleştirildiği dönemde yürürlükte olan sözleşme hükümleri uygulanır.

14.11. Ceza koşulu veya fesih uygulamasını gerektiren eylemlerin Türk Ceza Kanunu yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

14.12. MEDULA sisteminde pasif hale getirilen veya sözleşmesi feshedilen SHS; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

14.13. Hakkında ceza davası açılan SHS yetkilileri veya personeli hakkında, mahkemece beraat kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden; savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde, bu sözleşmenin (13.5) numaralı maddesindeki süre beklenmeksizin SHS ile yeniden sözleşme yapılabilir. Beraat kararının bozulması halinde fesih kararının uygulandığı tarih itibarıyla varsa kalan süre uygulanır.

14.14. SHS’lerin, Kuruma yapılacak bildirimler ve hastaya/hasta yakınına vereceği belgelere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebeplere bağlı olarak yerine getirememeleri durumunda ceza koşulu uygulanmaz.

14.15. Bu sözleşmede geçen aylık ortalama tutar; ceza koşulu gerektiren fiilin işlendiği fatura döneminden önce, fiillerin birden fazla fatura döneminde gerçekleştirilmiş olması halinde ise son fiilin işlendiği fatura döneminden önce SHS tarafından Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan son 12 (oniki) aylık fatura dönemi ortalamasını, Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan toplam fatura dönemi sayısının 12 (oniki) aydan az olması halinde tahakkuk ettirilmiş olan fatura dönemlerinin ortalamasını, hiç fatura iletilmemesi halinde ise SHS’nin aylık ortalama tutarının 100.000 TL (dahil) olduğunu ifade eder.

14.16. Bu sözleşmenin (8.3.2) numaralı maddesine aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde, bildirim yükümlülüğü tüm branşlar için bir bütün olarak kabul edilerek tek bir ceza koşulu uygulanır.

14.17. Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş SHS ile sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz.

14.18. İlave ücret alınmayacak kişilerden alınan ilave ücret bu sözleşmenin (12.9) numaralı maddesi gereği SHS tarafından iade edilmemişse alınan ilave ücret, bu sözleşmenin (14.6) numaralı maddesinde yer alan hüküm dikkate alınmaksızın Kurum tarafından SHS’nin alacağından mahsup edilerek ilgiliye ödenir.

14.19. Feshe yol açan fiillere ilişkin yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki herhangi bir tarihte gerçekleşmiş aynı fiilin tespiti halinde ceza koşulu uygulanır ancak bu sözleşmenin (13.5) numaralı maddesi kapsamında değerlendirilmez.

14.20. Bu sözleşmede ceza koşulu gerektiren fiillerin gerçekleştirildiğinin, faturayı teslim etmeden önce, SHS tarafından Kuruma bildirilmesi durumunda yersiz ödeme tahsil edilir, ancak ceza koşulu uygulanmaz.

15.1. SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum sözleşme şartlarında ek sözleşme ile değişiklik yapabilir. SHS, sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA sisteminde pasif hale getirilir ve bu süre içinde sunulan hizmet bedelleri ödenmez.

15.2. Kurum tarafından SHS’ye yapılacak tebligatlar ve bildirimler sözleşmede belirtilen adresine, SHS tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise bu sözleşmenin (14.2)’nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Kurum ilgili birimine yapılacaktır.

15.3. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır.

15.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altındaki birden fazla SHS’nin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler, her bir SHS için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.

15.5. SHS, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

15.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar SHS tarafından karşılanır.

15.7. SHS’nin işletme hakkının devri, kiralama da dahil olmak üzere işletmenin devri gibi sonuç doğurur. Bu kapsamda devreden ile devralanın her türlü Kurum alacakları yönünden müşterek ve müteselsil sorumluluğu devam eder. Hem devredenin hem de devralanın Kurum alacakları tahsil edilmeden devralan SHS ile sözleşme yapılmaz. SHS’nin, bir başka kişi veya kuruluş tarafından devralınması veya birleşmenin gerçekleşmesi halinde, devir veya birleşme tarihi itibarıyla Kurumla imzaladığı sözleşme fesih olur. Devralan veya birleşme gerçekleştirilen kişi veya kuruluş ile 5510   sayılı Kanunun 103 üncü maddesi hükümleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerine ilişkin hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ticari işletme hukukuna ilişkin hükümleri ve işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme yapılabilir. Fesih tarihinden itibaren devralan veya birleşme gerçekleştirilen kişi veya kuruluş ile sözleşme yapılana kadar geçen sürede hizmet sunulması halinde bedelleri Kurumca ödenmez.               

15.8. Bu sözleşmede süre belirtilen hükümlerde süre bitiminin resmi tatile denk gelmesi halinde; bu süre resmi tatili takip eden ilk iş günü mesai bitiminde sona erer.

15.9. Bir önceki yıla ait sözleşmenin geçerlilik süresi sonunda; sözleşmeden kaynaklı ceza koşulu ve yersiz ödeme nedeniyle Kuruma olan borcu; MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son 6 (altı) aylık fatura ortalamasını aşan SHS ile sözleşme yapılmaz. Ancak talep edilmesi ve borcun %10’unun ödenmesi şartıyla sözleşme yapılabilir. Bu durumda kalan tutar, hesaplanacak faizi ile birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilir.

15.10. Bu sözleşmenin (15.9) numaralı maddesi gereği borcu taksitlendirilen SHS’nin ödemesi gereken taksitlerden en az birisini vadesinde faizi ile birlikte ödememesi veya eksik ödemesi halinde, sözleşmesi feshedilir, kalan borcun defaten ödenmesi durumunda yeniden sözleşme yapılabilir.

15.11. Ek sözleşme ile yapılacak değişiklikler, sözleşmeye aykırılık teşkil eden fiiller nedeniyle tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmış olan yaptırımlardan feragat eden hükümler ihtiva edemez.

15.12. SHS, Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre sözleşme ücreti ödemekle yükümlüdür.

SHS’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hizmetin yerine getirilmesine engel nitelikte olması, SHS’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde SHS’nin Kuruma yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, ANKARA ili mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.       

18.1. Bu sözleşme, … /… /2018 tarihinden, 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

18.2. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.

18.3. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmasına rağmen SHS yeni sözleşmeyi verilen sürenin sonunda imzalamaz ise sözleşmesi feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 3 (üç) ayın bitiminde yeni sözleşme imzalamak üzere başvurulması halinde bu sözleşmenin (13.7) numaralı maddesinde yer alan fesih tarihinden önce SHS tarafından Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan son 6 (altı) aylık fatura dönemi ortalamasının %1’i oranındaki tutarın defaten Kuruma ödemesi koşulu aranmaz.   

19.1. Bu sözleşmenin imzalama ve yürütüm işlemleri Kurum ilgili birimi tarafından yapılır.  

19.2. (  ) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, ekleriyle bir bütün olup, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası SHS’de, bir nüshası da Kurum ilgili biriminde saklanacaktır.