Mevzuat Bilgi Sistemi
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
16.06.2006 00:00
26200
16.06.2006 00:00
5510
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
0

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

 

Değiştiren

Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

5510 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5655

69,108

20/5/2007

5754

a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası

b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, geçici 7 nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkraları ile geçici 17 nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası c) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaralı alt bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu maddeleri, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87 ilâ 89 uncu maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası, geçici 1 inci maddesinin son fıkrası, geçici 3 üncü maddesi, geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, geçici 12 inci maddesi hükümleri

d) Diğer hükümleri

1/1/2008 tarihinde,

 

 

30/4/2008 tarihinde,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/7/2008 tarihinde,

 

2008 yılı Ekim ayı başında.

5763

Geçici Madde 23 ve 24

81 ve Geçici Madde 16

26/5/2008

1/10/2008

5797

Geçici Madde 4, 12, 16 ve 25

81

80

19/8/2008

1/10/2008

15/10/2008

5838

5, Geçici Madde 14

 

93, 97, 100

102 ve Ek Madde 1

1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 28/2/2009

28/2/2009

1/8/2009

 

5917

68, 100, 102

10/7/2009


 

Değiştiren

Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

5510 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5921

Ek Madde 2

18/8/2009

5951

Geçici  Madde 26

1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 5/2/2010

5947

73

Ek Madde 3

30/1/2011

30/8/2010

5997

40, 67, 106, Geçici Madde 12/4

Geçici Madde 4, Geçici Madde 12/4,12/5, Geçici Madde 18

 

Geçici Madde 27

19/6/2010

1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 19/6/2010

1/4/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 19/6/2010

6009

Ek Madde 4

15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1/8/2010

6111

 (1) Bu Kanunun;

a) Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere

1) 24 üncü maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonuna eklenen cümle,

2) 25 inci maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde “belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,” şeklindeki ibare değişikliği,

3) 36 ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden çıkarılan ibare,

4) 27 nci, 28 inci, 37 nci, 43 üncü, 46 ncı ve 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına eklenen cümle hariç 49 uncu maddeleri,

5) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 30 uncu maddesi,

b) 23 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonuna eklenen cümle hariç 24 üncü maddesi, 26 ncı, 31 inci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci ve 42 nci maddeleri ile 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesi

c) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi, 92 nci maddesi, 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 118 inci ve 122 nci maddeleri

 

25/2/2011 tarihinde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/2/2011 tarihini takip eden ayın birinci gününde,

 

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/2011 tarihinde,


 

Değiştiren

Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

5510 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

 

 

ç) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen “belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,” ibaresi hariç 25 inci maddesi, 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine eklenen (l) bendi, 51 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri, 52 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddesi

d) 5510 sayılı Kanunun yukarıda sayılan hükümlere girmeyen maddeleri ile 18, 41, 51, 67, 96, 102, Geçici Madde 4, 7, 12, 28, 31, 33, 35, 36 

 

 

 

 

 

1/3/2011 tarihinde,

 

 

25/2/2011 tarihinde,

 

 

6191

40, 47, 49

22/3/2011

 

KHK/665

4, 5

2/11/2011

 

KHK/666

80, Geçici Madde 4

15/1/2012

 

6270

Bu Kanunun;

 a) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrası   

  b) 12 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 7                    c) 5 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine eklenen fıkralar ile 16 ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde 38 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere

  d) Diğer maddeleri (5510 sayılı Kanunun 60, 64, 65, 68, 70, 102, Geçici Madde 7 ve Geçici Madde 37 deki değişiklikler) 

 

1/2/2012 tarihinde,

 

1/3/2012 tarihinde,

 

1/3/2012 tarihinde,

 

yayımı tarihinde,

 

6283

67, 68, 102, Geçici 20, İşlenemeyen Hüküm

               Geçici 39 ve Geçici 40              

8/3/2012

2013 yılı Ocak döneminde

 

6322

Ek Madde 2, Geçici  Madde 41

15/6/2012

6353

6, 41, 47, 69, 73, Geçici Madde 4, 14,18, 42, 43, 44

12/7/2012

6385

40

 

 

67

 

 

73, Geçici  Madde 38, 45, 46, 47, 48

2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere 19/1/2013

 

1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 19/1/2013

 

19/1/2013

           
 

 

Değiştiren

Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

5510 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

6458

3, 60, 61

11/4/2013

6462

13, 14, 15, 19, 25, 28, Geçici Madde 4, 10, 37, 39

3/5/2013

6486

60, 61, 72, 73, Geçici Madde 49, Geçici Madde 50

81/i

81/2-4-5

29/5/2013

1/6/2013

1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 29/5/2013

6494

60

7/7/2013