Mevzuat Bilgi Sistemi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Eski Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu)
03.06.2013 00:00
2391
01.05.2013 00:00
49022165-010.99 2393
Girişimsel İşlemler Yönergesi
0

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personelin ek ödeme tutarlarını belirleyen net performans puanının tespiti amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene ve girişimsel işlemlerin tanımlanması, bu işlemlere ilişkin puanların tespiti ile muayene ve girişimsel işlemlerin incelenme usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Madde 2- (1) Bu yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 45 inci maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık tesislerinde görevlendirilen personeli, kadroları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- (1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi esas alınır.

(2) Girişimsel işlemler listesinde yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir. (Ek Cümle-Makam Onayı 05/08/2014-5516.572) Söz konusu cerrahi işlemlere yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci anestezi uzmanı hekime anestezi işlem puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

(3) Evde bakım hizmeti kapsamında yapılan muayene ve girişimsel işlemlerin puanları %50 artırılarak uygulanır.

Madde 5- (Makam Onayı 05/08/2014-5516.572) MÜLGA

(1) Her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur.

(2) Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan veya uzman tabipler arasından, yeterli sayıya ulaşılamıyorsa diğer tabipler arasından seçer. Heyet başkanı başhekimce belirlenir.

(3) İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryasını idari ve mali hizmetler müdürlüğü yapar.

(4) Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerin doğruluğunu, Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık

tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak denetlemekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır.

(5) İnceleme heyeti;

a) Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, bu işlemlerin ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu denetler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir.

b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Laboratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Kriter Katsayılarının Belirlenmesine Dair Yönerge esasları çerçevesinde her ödeme dönemi için laboratuvar uzmanlarının kriter katsayısını belirler.

c) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge esasları çerçevesinde her ödeme dönemi için sağlık tesisinde çalışan ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür.

ç) Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar.

d) İlgili dönem için yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar.

(6) İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılamaz ancak inceleme heyeti tarafından hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığı, Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere ve tıp etiğine uygunluğu, söz konusu işlemlerde yerindelik, nitelik ve niceliği konularında usulsüzlük olduğu tespit edilip, raporlanması halinde başhekimlik tarafından soruşturma başlatılabilir.

(7) Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir.

(8) Gerekli hallerde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve/veya birlik bünyesinde de sağlık tesisi bünyesinde oluşturulan inceleme heyeti usul ve esasları çerçevesinde inceleme heyetleri oluşturulabilir. Aynı ödeme dönemi için birlik bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları, Kurum bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde de bu heyetin değerlendirme sonuçları esas alınır. 

Madde 6- (1) Bu Yönerge, 01/05/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. 

Madde 7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.