Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
14.08.2013 00:00
54567092/010.03/27936
Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Staj Protokolleri
0

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 5inci maddesinin ikinci fıkrasının  (i) bendinde “anadolu sağlık meslek lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.” şeklinde değişiklik yapılmış olup özel Anadolu sağlık meslek lisesi açılmasına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.   

Bahse konu protokolde yer alan hususlara ek olarak, özel Anadolu sağlık meslek lisesi açacakların, eğitimini verecekleri sağlık eğitim alan/dallarına göre öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması yapabilecekleri kamu, üniversite veya özel hastane yönetimi ile yapılan protokolde Bakanlığımızca düzenlenen ve aşağıda yer alan hususlar da dikkate alınarak İl Sağlık Müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir.

Protokolde aşağıdaki hususlar yer alacaktır:

a) Protokolün en çok 7 yıl süreli olması (MÜLGA: 06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı)

b) Protokol yapılan hastanenin en az 50 yatak kapasiteli olması,

c) Okulun hastane ile aynı il sınırları içerisinde olması, hastanenin okula uzaklığının 30 km’yi geçmemesi,

d) Kamu, üniversite veya özel hastanelerde bir eğitim ve öğretim yılı için staj yapacak öğrenci sayısı toplamı, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personeli sayısının 1/3’ünü geçmemesi, 

(DEGİŞİK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı)

d) Kamu, üniversite veya özel hastanelerde staj yapacak öğrenci sayısı toplamının, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personeli sayısının 1/3 'ünü geçmemesi,  2013-2014 öğretim yılı için ise 1/2’sini geçmemesi,

e) Hemşirelik alan eğitimi verecek okullar için hastanelerin en az dört ana branşta (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, genel cerrahi ile kulak burun boğaz hastalıkları) uzman doktoru bulunması,

(DEGİŞİK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı)

e) Hemşirelik alan eğitimi verecek okullar için hastanelerin en az dört ana branşta (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, genel cerrahi ile çocuk sağlığı ve hastalıkları ) uzman doktoru bulunması,

f) Öncelikle, İldeki Yüksek Öğretim Kurumlarının ön lisans /lisans düzeyindeki okullarının staj ihtiyaçlarının karşılanması, daha sonra kamuya ait sağlık meslek lisesi /liselerinin staj ihtiyacının karşılanması, bu ihtiyaç karşılandıktan sonra özel Anadolu sağlık meslek liselerinin staj ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve hastanelerde halen staj yapma kapasitesi var ise protokolün onaylanmasında bu hususun göz önünde bulundurulması,

g) 112 acil sağlık hizmetlerinde yapılacak stajlara ilişkin protokolde, bir eğitim ve öğretim yılı için 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan toplam sağlık personeli sayısının 1/3'ünü geçmemesi.

(DEGİŞİK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı)

g) 112 acil sağlık hizmetlerinde yapılacak stajlara ilişkin protokolde, bir eğitim ve öğretim yılı için 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan toplam sağlık personeli sayısının 1/3’ünü geçmemesi, 2013-2014 öğretim yılı için ½’sini geçmemesi,

ğ) (EK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı) Öğrencinin toplam beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması süresinin (1/4)’ünün hafta sonları gündüz saatlerinde yapılabileceği hususuna protokolde yer verilmesi halinde (d) ve (g) bendinde belirlenen staj yapacak toplam öğrenci sayısının ¼ oranında artırılabileceği,

h) (EK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı) Staj yapabilecek toplam öğrenci sayısının (tüm sınıflarda okuyan öğrenci sayısı dikkate  alınarak) ildeki kamu, üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin, meslek gruplarına göre toplam çalışan personel sayısı esas alınmak suretiyle her meslek grubu için ayrı ayrı belirlenerek, okullarla yapılan protokollerde toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, 

ı) (EK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı) Yapılacak protokollerde her hastanenin, okula olan uzaklığının 30 kilometreyi geçmediği ve en az 50 yatak kapasiteli olduğu hususu yer almalı ve bu husus kontrol edilmeli, okulun alan/dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarına ilişkin bilgiye yer verilerek, il sağlık müdürlüğünce protokolün her sayfasının ve onay kısmının mühürlenmesi, 

i) (EK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı) Bünyesinde kadın doğum ve çocuk kliniği bulunmayan genel hastanelerde mesleki eğitim uygulaması yapılabilmesi için, ilde bulunan okula uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, müstakil kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi/ kadın doğum hastanesi/ çocuk hastaneleri ile birlikte iki hastane yönetimi tarafından protokolün ortak imzalanabileceği,

j) (EK:  06/09/2013 tarihli ve 30508 sayılı Genel Yazı) Tüm (Halihazırda eğitim ve öğretime devam edenler de dahil) özel anadolu sağlık meslek liseleri tarafından intikal ettirilen protokollerin bu yazı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,