Mevzuat Bilgi Sistemi
Genelgeler
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10.09.2013 00:00
23642684/010.06/ 2013.5363.30875
Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu (2013/17)
0

İlgili mevzuat hükümleri gereği acil sağlık hizmeti kapsamında kamu ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran acil haldeki hastaların, sağlık güvencesine veya ödeme gücüne bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin gecikmeksizin yapılması zorunludur. Sağlık kuruluşu, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile acil sağlık hizmetini sunmaktan kaçınamaz.

Acil hal, gerek Bakanlığımız mevzuatında gerekse Başbakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında "Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır" şeklinde tanımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "İ.9.7. İlave ücret alınması" maddesinin 6 ncı fıkrasında "Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" (EK-l/D) kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur." hükmü yer almaktadır.

Acil sağlık hizmetlerinin aksaklığa meydan vermeyecek şekilde, hızlı ve etkili sunulması ve hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, acil servise yapılan başvurular neticesinde "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu" (EK-l/D) imzalatılan hasta ve/veya yakınlarına; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "1.9.3-İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri" başlıklı maddesindeki sağlık hizmetleri ile "1.9.1 - İlave ücret alınması" başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda alabilecekleri ilave ücret oranına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın anılan Tebliğler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, özel sağlık hizmet sunucularına tebliğini önemle rica ederim.