Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Eski Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu)
30.09.2013 00:00
4216
Turist sağlığı kapsamında uluslararası hastalara sunulacak asistan hizmetleri
0

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığından Duyuru

TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA ULUSLARARASI HASTALARA SUNULACAK ASİSTAN HİZMETLERİ HAKKINDA DUYURU

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile oluşturulan Kurumumuz tarafından; bağlı

sağlık tesislerinin açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bu tesislerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlama görevleri yürütülmektedir.

Sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi kapsamında; Bakanlık Makamının 23 Temmuz 2013 tarih ve 25541 sayılı Onayı ile “Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiş ve Yönergenin 12 nci maddesinin 5 inci fıkrası çerçevesinde, yönerge kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik olarak Kurumumuza asistan kuruluşlarla protokol yapılabilme yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda; turist sağlığı kapsamında, sağlık tesislerimize başvuran uluslararası hastalara yönelik provizyon, ödeme gibi işlemlere yönelik olarak asistan hizmetlerini kapsayacak şekilde protokol yapılması düşünülmektedir.

Aşağıda verilen özellikleri taşıyan asistan kuruluşların Kurumumuza başvuruları halinde kendileri ile protokol yapılabilecektir.

İlgililere duyurulur.

1) Özel kuruluş aşağıdaki nitelikleri taşıdığını belgelemelidir:

a) Web sitesi (bir tanesi İngilizce olmak üzere, en az iki yabancı dilde) ve çağrı merkezi.

b) Asistan hizmet verebilecek idari ve teknik yapıya, yeterli sayı ve nitelikte personele, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine, iş devamlılığı planına sahip olmaları; ISO 9001 kalite sistem belgesinin bulunması, şirkette tam zamanlı çalışan en az bir tıp doktorunun bulunması,

c) Yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce faaliyette bulundukları alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş veya kısıtlanmamış olması,

d) Sermaye şirketi şeklinde kurulmuş, ortaklık yapılarının şeffaf ve açık olması ve asgari 100.000 TL ödenmiş sermayesinin bulunması,

e) Nitelikli pay sahiplerinin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirketi temsil ile yetkili yöneticilerinin; herhangi bir ticari suça karışmamış olmaları ve sabıka kayıtlarının bulunmaması ve yurt dışında ya da Türkiye’deki yetkili otoritelerce bulunduğu alanla ilgili yetkileri iptal edilmiş veya kısıtlanmış kuruluşlarda ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya denetçi ya da yönetici olmamaları veya çalışan olarak yetki iptaline veya kısıtlamaya neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması.

2) Özel Kuruluş’un sunacağı belgeler şunlardır:

a) Özel Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi,

b) İmza Sirküleri (Yetki Belgesi),

c) Vergi Levhası,

d) Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu.

e) Sözleşme yapmış olduğu sigorta şirketlerine ait liste ile yurtdışından asgari iki sigorta şirketinden en az iki yıldır birlikte çalışıldığına dair referans mektubu.