Mevzuat Bilgi Sistemi
Genelgeler
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
02.04.2018 00:00
81595070-
Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması (2018/8)
0

Bilindiği üzere, yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım servislerinde hizmetler, 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile belirlenmiş olan usul ve esaslara göre sunulmaktadır.

Yoğun bakım servisleri, bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, sağlık durumlar, kritik olan hastaların takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı ve enfeksiyon kontrol programlarının en üst seviyede uygulanması gerektiği özellikli sağlık hizmet birimleridir.

Yoğun bakım servisleri bu özellikleri nedeniyle Tebliğ hükümleri gereği sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı olacak şekilde yapılandırmaktadır.

Diğer taraftan, hasta hakları mevzuatı gereği hasta yakınlarının, hastalarının sağlık durumları hakkında Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde bilgi alma ve hastaların, ziyaret etme haklan vardır. Bu amaçla, Yoğun Bakım Tebliğinin 5' inci maddesinin (ç) bendinde: "Hastane içinde, tercihen servisin yakınında 14 m2'den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenir." şeklinde düzenleme yapılmış olup ancak, klinik durumları kritik ve enfeksiyon riski yüksek olan hastaların takip ve tedavisinin yapıldığı birimler olması nedeniyle yoğun bakım servisleri bu güne kadar genel hastane ziyaretlerine açık olan diğer birimlerin dışında tutulmuştur.

Ancak, sağlık alanındaki Bakanlığımız uygulamaları ve yapılan etkin düzenlemeler neticesinde sağlık hizmet sunumunda ülkemizin gelmiş olduğu bu günkü gelişmişlik düzeyinin bir sonucu olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla yoğun bakım servislerinin de hastane ziyaretleri kapsamına dâhil edilmesi Bakanlığımızca uygun ve gerekli görülmektedir.

1- Yoğun bakım hasta ziyaretleri; hizmetin yoğunluğuna göre, sağlık tesisi yönetimince belirlenecek zaman dilimi içerisinde, 30 dakikayı aşmayacak ve her gün yapılacak şekilde düzenlenecek ve uygun iletişim kanallarıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Yoğun bakım hasta ziyaretleri, genel hasta ziyaret saatleri içerisinde olabileceği gibi yönetimin belirleyeceği ayrı ziyaret zaman dilimi içerisinde de düzenlenebilecektir.

2- Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde bedenin mahrem yerlerini örten önlük, örtü, bone, vb. kullanılması ve ayraç, paravan gibi gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak mahremiyet esaslarına azami ölçüde dikkat edilecektir.

3- Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmayacak şekilde ve hasta sağlığının riske edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle, ziyaretçiler yoğun bakım servisine, görevli sağlık personelinin refakatinde diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde alınacak ve ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılacaktır. Bu esnada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, hastasının durumu hakkında anlaşılabilir şekilde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

4-Enfeksiyon riskinin önlenmesi için, ziyaretçi olan hasta yakınına tek kullanımlık, steril galoş, bone. önlük vb. imkanlar sağlanarak bunların temiz ve kirli ayrışması uygun şekilde düzenlenecektir.

5- Ameliyathaneleri fiziki yapılanması içerisinde olan ve yüksek enfeksiyon riski bulunan açık kalp cerrahisi yapılan hastaların takip ve tedavilerinin sağlandığı Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) yoğun bakım servisleri ziyaret kapsam dışında tutulacaktır.

6- Sağlık tesisleri yönetimlerince, yukarıda vurgulanan esaslar dahilinde ziyaret saati, süresi, belirlenecek "Yoğun Bakım Hasta Ziyaretleri Bilgilendirme Rehberi" bastırılarak hasta ziyaretçilerine ziyaret öncesinde verilecektir. Ayrıca, sağlık tesisindeki genel alanları ile yoğun bakım bekleme ve bilgilendirme alanlarına ve ilan panolarına okunabilir ve görülebilir afişler şeklinde asılacaktır.

7- 'Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması'nın: bünyesinde yoğun bakım servisi bulunan Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık tesislerinde, ilgili sağlık tesisi yönetimlerince gerekli hazırlık ve düzenlemelerin tamamlanarak en geç bir (1) ay içerisinde başlatılması zorunludur.

8- Uygulamaya ilişkin esasların bu Genelgede belirlenen esaslara uygun olarak ve aksaklığa meydan verilmeksizin yürütülmesinden başta il sağlık müdürleri olmak üzere Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sağlık tesislerinin başhekimleri/ mesul müdürleri ile yoğun bakım sorumlusu tabipler birinci derecede sorumludur.

Bilgilerinizi, iş bu Genelgenin ilinizdeki bünyesinde yoğun bakım servisi bulunan tüm sağlık tesisleri başhekim/mesul müdürlerine imza karşılığı tebliğini ve uygulamanın titizlikle takibi hususunda ikililere emirlerinizi önemle arz ve rica ederim.